Fylkeskommunen: – Herøy må sjølv velje lokasjon for masseuttak

Tysdag vart det halde dialogmøte mellom Herøy formannskap og fylkeskommunen i eit forsøk på å avklare usikkerheitene knytt til masseuttaksspørsmålet. Men kva løysing ein går for, er enno uvisst.

DI­GI­TAL DI­A­LOG: Et­ter litt kluss med tek­no­lo­g­ien i star­ten, fekk et­ter kvart for­mann­ska­pet i Her­øy ei grundig ori­en­te­ring frå Mol­de. Her for­tal­de fyl­kes­kom­mu­ne­rep­re­sen­tan­ta­ne Hall­vard Rang­nes og Git­te Bei­er­mann at dei ik­kje har noko anna val enn å god­ta den massetaksløysinga Her­øy-po­li­ti­ka­ra­ne vel, uansett kva løy­sing det er.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Vi har ikkje moglegheita til å overstyre det de kjem med. Det er de som er planmynde.