Gir løyve til å bruke hytte som fast bustad

Formannskapet seier ja til at ein fritidsbustad på Voksa kan nyttast som fast bustad.

Olav Myklebust: Ord­fø­ra­ren var ik­kje redd for ein even­tu­ell pre­se­dens i kjøl­vat­net av dis­pen­sa­sjons­ved­ta­ket. Slik Myklebust ser det, er det nem­leg po­si­tivt med alle som vil bu fast i Sande kom­mu­ne.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Mitt synspunkt er at det er bra om ein får fleire som vil bu fast i kommunen. Eg er ikkje redd for presedensen, og meiner det er positivt om fleire vil bu i Sande kommune.