Bjarne Kvalsvik forundra over at ein vil droppe massetaket på Teigeneset:

– Dette er sjansen vi får til å sikre ny vegløysing

Bjarne Kvalsvik avviser at det er full semje om å flytte massetaket frå Teigeneset til Verpingsneset. Han fryktar nemleg at ei slik løysing vil sette ein stoppar for planane om betre vegløysing på Teige og utover mot Kvalsvika.

BØR NYT­TE MOG­LEG­HEI­TA: – Det har vore job­ba for ny veg­løy­sing her i 60 år. Det­te er sjan­sen til å få fart på pla­na­ne igjen. Tek vi ik­kje den­ne mog­leg­hei­ta, vil vi måt­te leve med dagens vegstandard i lang tid, sei­er lo­kal­po­li­ti­kar Bjar­ne Kvals­vik. Han mei­ner etab­le­rin­ga av ein an­leggs­veg i sam­band med eit mas­se­tak på Tei­ge­ne­set er den per­fek­te mog­leg­hei­ta til å sik­re ny veg­løy­sing til Kvals­vik, slik at ein får gjen­nom­gangs­tra­fik­ken vekk frå den sma­le og krong­le­te ve­gen på Tei­ge.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Det må vere eit stort pluss å få gjennomgangstrafikken vekk frå vegen.

Bjarne Kvalsvik
Nyhende

– Er det verkeleg slik at grunneigarane på Teige vil akseptere dagens vegløysing i all overskodeleg framtid?