Bjarne Kvalsvik reagerer på Todalsfjordprosjekt-støtte:

– Burde heller kjøpe aksjar i Rovdefjordsambandet

Fylkeskommunen vil kjøpe aksjar for fem millionar kroner i Todalsfjordprosjektet. – Feil prioritering, seier Bjarne Kvalsvik.

Rovdefjordsambandet: Sam­stun­des som ein ser et­ter kost­nads­spa­ran­de til­tak for fast­lands­sam­ban­det mel­lom Sande og Van­yl­ven, stiller fyl­kes­po­li­ti­kar Bjar­ne Kvals­vik spørs­mål ved dei fyl­kes­kom­mu­na­le pri­o­ri­te­rin­ga­ne. Il­lust­ra­sjo­nen vi­ser eitt av al­ter­na­ti­va til fer­je­fri krys­sing av fjor­den. 

Nyhende

Komande måndag og tysdag skal fylkestinget i Møre og Romsdal ha møte. På saklista står mellom anna ei sak som den lokale samferdselspolitikaren Bjarne Kvalsvik (UVS) meiner burde ha hatt eit anna innhald.