Kommunedirektør Trond Arne Aglen før lovlegkontrollen:

– Hamnevedtaket var lovleg

Kommunedirektøren meiner saksopplysningane var gode nok til å fatte eit lovleg vedtak under den første handsaminga av hamnesaka. Heller ikkje møteleiinga var i strid med lovverket, konkluderer han.

Trond Arne Ag­len: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren konk­lu­de­rer med at alt vart gjort i tråd med lov­ver­ket un­der den første hand­sa­min­ga av Fos­na­våg hamn-saka. Her er han på ta­lar­sto­len un­der det ak­tu­el­le mø­tet i Her­øy kom­mu­ne­sty­re.   Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Kommunedirektøren er av den oppfatning at utgreiinga i saka har gitt eit faktisk og rettsleg grunnlag for å fatte eit lovleg vedtak.