Sande skal lage sin eigen reiselivsplan

Det vert for tida utforma ein regional reiselivsplan. Sande kommune skal dessutan lage ein eigen plan for reiseliv.

Sat­sar på rei­se­liv: Sande kom­mu­ne er med på to – for ik­kje å seie tre – rei­se­livs­sat­sin­gar. Kom­mu­nen er med på DÅS sitt opp­legg før Søre Sunn­mø­re, støt­tar sam­stun­des Sviut si sat­sing og skal no lage sin ei­gen rei­se­livs­plan som skal inn i are­al­pla­nen. 

Nyhende

Det vedtok Sande kommunestyre på møtet tysdag 8. september. Tillegget om ein eigen reiselivsplan kom opp til saka om den nye kommunale planstrategien som no er vedteken. Her er det spesifikt framheva mellom anna folketalsutvikling, kamp mot sentralisering og lokal næringsutvikling som viktige satsingsområde.