Aleksander Tarberg (KrF) er spørjande til om Herøy kommune følger sjølvkostprinsippet

– Har desidert høgst gebyr på avlaup

Sjølvkost på vatn og avlaup blir prioritert først når Herøy kommune skal gjennomføre ein forvaltningsrevisjon.

ALEKS­AN­DER ZAHL TAR­BERG: KrF-po­li­ti­ka­ren vil­le ha fak­ta på bor­det om Her­øy kom­mu­ne si hand­he­ving av sjølv­kost­prin­sip­pet når det kjem til vatn og av­laup. Bak­grun­nen var at Her­øy iføl­gje Tar­berg har det høgste ge­by­ret på av­laup, sam­stun­des som ein har opp­ar­bei­da seg eit vek­san­de fond. ar­kiv­fo­to 

Nyhende

Det vart bestemt av fleirtalet i kommunestyret på førre møte. 19 av kommunestyrerepresentantane røysta for dette forslaget, medan dei resterande 14 røysta for varaordførar Bjarne Kvalsvik (Folkelista) sitt forslag om å setje innkjøp og rammeavtalar øvst på prioriteringslista.