Tore Aarflot meiner funn i terrenget slår fast kvar Skare-grensa går:

– Det stemmer påfallande godt

Nausteigar Tore Aarflot har samanlikna tekstopplysningar og kart frå 1894 med dagens terreng. Han meiner funna er bevis nok til å slå fast kvar grensa mellom eigedomane 64/2 og 64/3 går.

Tore Aarflot: Som naust­ei­gar i det ak­tu­el­le om­rå­det på Ska­re har Tore Aarflot un­der­søkt om det er grunn­lag for å tvi­le på ei­ge­doms­gren­se­ne. Han har nyt­ta kart og tekst­opp­lys­nin­gar frå 1894, og sa­man­lik­na det med kor­leis ting fak­tisk ser ut i dag. Her er Aarflot ved det han trur er ein sent­ral gren­se­stein.  Foto: Privat

Nyhende

Over lengre tid har det vore usemje mellom eigarane av 64/2 og 64/3 om kvar grensa i strandsona mellom dei to eigedomane på Skare faktisk går.