– Arbeidsmiljøet blir følgt opp systematisk

Herøy kommune har gjennomført fleire undersøkingar av arbeidsmiljøet dei siste 15 åra.

HER­ØY KOM­MU­NE: Kjell Runde har sett fo­kus på un­der­sø­kin­gar av ar­beids­mil­j­øet i kom­mu­nen. Han kjen­ner til to, og har bede om at re­sul­ta­ta frå des­se vert lagt fram for kom­mu­ne­sty­ret. I sva­ret frå kom­mu­nen kjem det el­les fram at det har vore gjen­nom­ført ei heil rek­kje slike un­der­sø­kin­gar. foto: end­re vor­ren 

Nyhende

Det kjem fram av eit svar kommunen har sendt til Folkelista-politikar Kjell Runde. Svaret er ført i pennen av personalleiar Ann Kristin Eiken. I brevet til Runde heiter det mellom anna: