Skal få betre veg, fortau og nye parkeringsplassar:

Klart for utbetring i Nørvågen

I eit strekke på 630 meter gjennom Nørvågen kjem det snart ny veg med tilhøyrande fortau. Også brua til Vågsholmen skal skiftast ut.

NØR­VÅ­GEN: Her­øy kom­mu­ne er kla­re for å ut­bet­re in­fra­struk­tu­ren gjen­nom Nør­vå­gen og ut­over mot Vågs­hol­men. Mel­lom anna kjem det ny bru og for­tau. foto: Her­øy kom­mu­ne 

Nyhende

– Planen er å gjennomføre kontraktssignering med entreprenør i juni, og deretter håper vi å vere i gang med arbeidet i løpet av sommaren, seier prosjektleiar Lene Huldal til Vestlandsnytt.