Rådmannen ser rådhustilbygget som ei moglegheit til å kutte leigekostnadar:

– Vil vere naturleg at eigedomsavdelinga flyttar inn

Rådmann Olaus-Jon Kopperstad skisserer løysing der administasjonsdelen av eigedomsavdelinga, og moglegens nyskapingsparken, flyttar inn i rådhustilbygget. – Men det er po­li­ti­ka­ra­ne sjølve som må be­stem­me kor­leis ein skal nyt­te til­byg­get, seier han.

OLAUS-JON KOPPERSTAD: Rådmannen ser ei moglegheit for å kutte leigekostnadar om ein flyttar delar av kommuneadministrasjonen til det planlagte tilbygget.   Foto: Arkiv/Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

I ein e-post til kom­mu­ne­sty­ret sva­rar råd­mann Ola­us-Jon Kop­per­stad på no­kre av spørs­må­la Frank Roy Mol­tu (Sp) tok opp denne veka.