566 permitterte i Herøy og Sande:

– Meir enn vi hadde venta

Per 24. mars er 452 personar i Herøy og 114 i Sande utan arbeid – og fleire skal det bli. Det er ein situasjon NAV ikkje er rigga for å løyse.

Hil­de Dyr­hol Knotten: Lei­a­ren for det in­ter­kom­mu­na­le NAV-kon­to­ret for Her­øy og Van­yl­ven sei­er lo­kal­kon­to­ra har hatt enda stør­re på­gang enn ven­ta sidan inn­stram­min­ga­ne frå re­gje­rin­ga vart inn­før­te 12. mars. Sam­stun­des har dei ei kjens­le av at det fram­leis er «stil­le før stor­men».   Foto: End­re Vor­ren

Nyhende

Det er ein auke på høvesvis 308 i Herøy og 71 i Sande sidan 3. mars i år.