– Skal handtere dette på best mogleg måte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.

Bjørn Martin Aasen: Frå 19. mars er difor Bjørn Martin Aasen engasjert som smittevernoverlege; i første omgang til 1. mai. Han skal ta seg av kommunen sine oppgåver etter smittevernlova. – Vi har gode rutinar for testing og handtering av prøvesvar i kommunen. Situasjonen er oversiktleg, seier Bjørn Martin Aasen om koronastatusen for Herøy.   Foto: Iselin Nevstad Øvrelid/Herøy kommune

Nyhende

– Vi har gode rutinar for testing og handtering av prøvesvar i kommunen. Situasjonen er oversiktleg, seier Bjørn Martin Aasen om koronastatusen for Herøy til Vestlandsnytt.

I skrivande stund (måndag 23. mars) har 80 personar blitt testa i Herøy, og ingen av prøvene viser så langt smitte. Men det er venta at dette bilete kan endre seg med tida.

– Sjølv om vi ser at der ikkje er påvist smitte i Herøy på noverande tidspunkt, er det ikkje grunn til å tru at vår kommune kjem til å bli noko unntak. Vi førebur oss på positive prøver og sjuke personar også her.

Aasen forsikrar likevel om at dei er godt budd på situasjonen om ein får påvist smitte.

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte, seier han.

Manglar ikkje smittevernutstyr

På noverande tidspunkt har Aasen ikkje fått høyre at det er mangel på smittevernutstyr i Herøy.

– Vi har etablert samla lagerføring, innkjøp og fordeling av smittevernutstyr i kommunen. Så langt har vi ikkje fått rapportert manglar på utstyr. Akkurat no er det til testing dette utstyret vert nytta, forklarar Aasen.

Grep har likevel vore gjort for å sørge for at utstyret skal halde lengst mogleg, og at kommunen skal vere sikra forsyningar seinare.

– At det vert ei knappheit på slik utstyr ser vi frå andre kommunar, så det er viktig at vi nyttar det vi har på ein god måte.

Honnør til personell og legar i helsetenesta

Aasen, som berre har vore i arbeid sidan før helga, er imponert over den innsatsviljen, ansvarskjensla og fleksibiliteten alt personell og legar i helsetenesta viser.

– Dette gjer meg trygg på at vi saman skal handtere dette på best mogleg måte for innbyggjarane i Herøy.

Smittevernoverlegen nyttar elles høvet til å kome med ei oppmoding til alle i kommunen.

– Følg råda som helsemyndigheitene gir, og ta vare på kvarandre, men hald avstand.

Går greitt i Sande

Kommuneoverlege i Sande, Asta Sileikiene, var mellom dei som først ropte varsku og kravde strenge tiltak for å få dempa spreiinga av koronasmitte.

Då vi snakka med ho måndag, kunne ho fortelje at organiseringa lokalt og arbeidet med testing av moglege koronasmitta, går greitt.

– Vi har ominnreia biblioteket til å drive med prøvetaking mot koronasmitte. I etasjen over er legekontoret delt i to delar. Den eine for pasientar med forkjølingssymptom, medan den andre delen er for andre konsultasjonar, fortel Sileikiene.

Asta Sileikiene: – Det gjeld å halde fram med å følgje dei tilrådingane som er gjevne. Eg tenkjer også særskilt på dei som er i risikogruppene. Dei bør ha mest mogleg fysisk isolasjon, seier kommuneoverlegen i Sande. Asta Sileikiene. Foto: Endre Vorren  Foto: Endre Vorren

Legesenteret i Sande har også ei moglegheit for videokonsultasjonar, for dei som har høve til det.

Siste veka har Sande kommune testa fleire titals personar for mogleg koronasmitte, og så langt er det ingen prøver som har gitt utslag for korona.

– Alle tre legane er operative, og arbeidet går etter planen. Eg vil også gje honnør til innbyggjarane som synest å respektere tilrådingane frå Folkehelseinstituttet, seier kommuneoverlegen i Sande.

Ho seier det stort sett er helsepersonell og folk i risikogruppene som vert testa for korona. Også dette er i tråd med generelle tilrådingar.

– Har du ei oppmoding til folk?

– Det gjeld å halde fram med å følgje dei tilrådingane som er gjevne. Eg tenkjer også særskilt på dei som er i risikogruppene. Dei bør ha mest mogleg fysisk isolasjon, seier Sileikiene.

Ei generell oppmoding frå kommunen er i tillegg at folk må ta vare på kvarandre, og gjerne ringe til folk og spørje korleis dei har det. Ikkje minst om det er eldre og einslege i venekrinsen eller nabolaget.

Desse blir testa

Per dags dato vert det gjennomført testing både ved Herøy legesenter på Eggesbønes og Myrvåg legesenter i Herøy. I Sande skjer dette som sagt ved biblioteket på Larsnes. Vi minner om at folk MÅ ringe på førehand, og at ein IKKJE gå inn på legesentera utan avtale.

Herøy og Sande fylgjer FHI sine tilrådingar når det kjem til kven som vert testa for Covid-19. Folkehelseinstituttet skriv følgjande:

«I dagens situasjon er det nødvendig å gjere prioriteringar og Folkehelseinstituttet tilrår at det vert utført test for SARS-CoV2 hos personar med akutt luftvegsinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, i prioritert rekkefølge:

1. Pasientar med behov for innlegging.

2. Pasientar/bebuarar i helseinstitusjonar.

3. Tilsette i helsetenesta med pasientnært arbeid

4. Personar over 65 år som har underliggande, kronisk sjukdom.

5. Personar som har vore i nærkontakt med eit bekrefta tilfelle av covid-19.»