Varaordførar Kvalsvik ville gravleggje «Solparken» ein gong for alle:

Ordføraren gjekk imot fleirtalet

– Eg beklagar sterkt at ordføraren nektar å setje saka på sakskartet og la fleirtalet bestemme.

AR­GU­MEN­TER­TE: Ord­fø­rar Bjørn Prytz ar­gu­men­ter­te for kvi­for det er vik­tig å gje­re ei skik­ke­leg vur­de­ring av «sol­park»-pro­sjek­tet, medan va­ra­ord­fø­rar Bjar­ne Kvals­vik ar­gu­men­ter­te for kvi­for pro­sjek­tet må stop­past. Va­ra­ord­fø­ra­ren be­kla­ga også at ord­fø­ra­ren ik­kje vil­le lyt­te til fleir­ta­let.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det sa varaordførar Bjarne Kvalsvik (Folkelista) mot slutten av eit innlegg, der han elles slo fast at det allereie har vore brukt betydelege midlar på Solparken, sjølv om prosjektet etter Kvalsvik sitt syn manglar politisk forankring. Varaordføraren meinte det rette no ville vere å setje saka på saklista og, etter hans meining, å skrinlegge prosjektet for godt.