Kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy har sendt svar til Rikke Grevstad Kopperstad

– Uavhengig av kva kurs lærarar deltek på, skal dei innanfor si profesjonelle rolle nytte kunnskap dei tileignar seg, til objektiv undervisning, utan å påverke elevar med si subjektive meining.

SØL­VI LIL­LE­BØ REM­ØY: Kom­mu­nal­sjef for opp­vekst. Ho har no sendt svar til læ­ra­ren Rikke Grev­stad Kop­per­stad.   Foto: Arkiv

Nyhende

Det slår kommunalsjef oppvekst Sølvi Lillebø Remøy fast i sitt svar til Rikke Grevstad Kopperstad. Svaret er elles eit felles svar, utarbeidd av fagavdelingane innanfor både oppvekst/skule og helse og omsorg/helsestasjon, då det er desse sektorane Kopperstad sine spørsmål er retta mot.