Nytt bruutspel frå Nerlandsøya: Ny trase og lågare bru

På Nerlandsøya har det vakse ein stor motstand mot den vedtekne brutraseen over hamna og Fylket sitt forslag til kostnadssparande løysingar.

Må lyt­te: – No må po­li­ti­ka­ra­ne lyt­te til kva fol­ket meier, sei­er, frå venst­re, Ter­je Gjel­seth, Jan Torgersen, Sig­mund Kvals­vik, Alf Cato Gjel­seth, Karl Kop­per­stad, Ak­sel Kvals­vik og Bård Kop­per­stad. Sjølv om dei ik­kje har hatt noko opp­tel­jing el­ler mei­nings­må­ling, torer dei å på­stå at eit stort fleir­tal på Ner­lands­øya vil stil­le seg bak det nye ut­spe­let om bru­løy­sing. – Vi har pra­ta med mykje folk, og re­ak­sjo­na­ne er po­si­ti­ve, sei­er Ter­je Gjel­seth. 

Nyhende

No må politikarane, fylket og Statens vegvesen lytte til kva folket på Nerlandsøya meiner, heiter det i eit nytt opprop mot bruplanane med trase over hamna og bru med 20 meter seglingshøgd.