Vil seie ja til å bli med i pilotprosjekt

Kommunedirektøren er positiv til at Sande blir med på eit pilotprosjekt for distriktskommunar.

TROND ARNE AGLEN:   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Eg tilrår at Sande kommune tek del i dette nybrottsarbeidet, og ser at denne piloten er samanfallande med arbeidet Sande kommune alt har starta med revidering av kommuneplanen sin samfunnsdel, og vårt fokus på samfunnsutviklarrolla, heiter det i kommunedirektør Trond Arne Aglen sine vurderingar.