Større verdi som rekreasjonsområde

Kvifor etablere enda eit industriareal i eit område med stor verdi både som kystlandskap og rekreasjon?

IN­DUST­RI­OM­RÅ­DE MYR­VÅG: Det er i det­te om­rå­det på sør­sida av fyl­kes­ve­gen i Myr­våg at Her­øy kom­mu­ne har pla­nar om å kjø­pe tom­te­are­al. Om­rå­det er tenkt nyt­ta til stein­ut­tak og de­po­ni, og are­a­let vil sei­na­re kun­ne nyt­tast til etab­le­ring av næ­rings­tom­ter.  Foto: Herøy kommune

Nyhende

Spørsmålet blir stilt i eit innspel til arbeidet med strategisk plan for næringsutvikling og er underskrive berre med «Uroa innbyggarar i Indre Herøy». Utgangspunkt for innspelet er kommunen sine forhandlingar om arealkjøp sydaust for Myrvågkrysset, med tanke på steinuttak, deponi og nytt industriområde.