Konfliktrådet i 2019:

Vold, trusler og krenkelser dominerer

Konfliktrådet Møre og Romsdal mottok 430 saker i løpet av 2019 – en økning fra 416 saker året før. Det er de alvorlige sakene med betydelige konsekvenser for de berørte som dominerer statistikken. Voldssaker er den største sakskategorien med 84 saker, og utgjør ca. 20 % av det totale sakstallet.

Konfliktrådet: Kjartan Skotte er leiar av konfliktrådet i Møre og Romsdal. 

Nyhende

Det ble også henvist 55 saker med trusler og krenkelser i 2019 – en økning på 15 % fra 2018. Det har også vært en økning i henviste saker med seksualkriminalitet; 17 saker i 2019 mot 12 saker året før. Blotting og deling av nakenbilder på internett er repeterende tematikk i disse sakene. Skadeverk, narkotikalovbrudd, vinningskriminalitet og naskerisaker er andre sakstyper som er representert på statistikken.

I konfliktrådet blir det lagt til rette for at dialog mellom de involverte i saka kan skje på en trygg måte. Det er frivillig å møte i konfliktrådet, og det blir gjort grundige forberedelser gjennom individuelle samtaler før det tilrettelagte møtet mellom partene finner sted. Møtet har fokus på ansvar og konsekvenser, og det legges til rette for en gjenopprettende prosess. Konfliktrådet erfarer at mekling og tilrettelagte samtaler kan være et godt alternativ til vanlig straffesaksbehandling. Dette gjelder både for gjerningsperson, ofre og pårørende som er berørt av den kriminelle handlinga.

I 2019 er det 17 unge lovbrytere som har fått ungdomsoppfølging i Konfliktrådet Møre og Romsdal, og 5 ungdommer er idømt ungdomsstraff. En ungdom som er idømt straffegjennomføring er ofte dømt for mer enn ett forhold. Som tidligere år, utgjør narkotika, vold og trusler hovedandelen av lovbruddene for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Under straffegjennomføringen må ungdommen ta ansvar ved å møte de som er blitt utsatt for den kriminelle handlinga. Ungdommen må også forplikte seg gjennom en ungdomsplan, og det blir etablert et oppfølgingsteam som følger opp ungdommen gjennom hele straffegjennomføringen.

I løpet av 2019 har Konfliktrådet blitt organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum.

Konfliktrådet Møre og Romsdal har kontorsted i Kristiansund og Ålesund, og 30 meklere håndterer innkommende straffesaker og sivile saker i fylket.