Telemarksforsking presenterte resultata frå tillitsundersøkinga i Herøy:

– Samarbeidsproblem i alle ledd

Tillitsundersøkinga mellom politikarar, kommunetilsette og næringslivet i Herøy avdekka store samarbeidsproblem. Spesielt politikarane fekk dårleg karakter, og rundt halvparten av dei spurde meiner sentrale politikarar set eiga prestisje føre fellesskapets interesse.

SA­MAR­BEI­DER DÅR­LEG: Det er dår­leg sa­mar­beid i alle ledd i Her­øy. Det var konk­lu­sjo­nen po­li­ti­ka­rar, kom­mu­nalt til­set­te og rep­re­sen­tan­tar frå næ­rings­li­vet fekk ser­vert då re­sul­ta­ta frå til­lits­un­der­sø­kin­ga vart pre­sen­tert tors­dag. Dei vil no job­be for å bet­re si­tua­sjo­nen.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Dei tinga ein kjem negativt ut på, går alle på samarbeid. Det ser ut som ein har store problem med samarbeid i alle ledd.