Meiner ein må legge vekt på tiltak på land

Herøy kommune kan ikkje sjå at inntektsfordelinga av Havbruksfondet stimulerer kommunane til å legge til rette for havbru.

MEST I HER­ØY: Ass. råd­mann An­dre­as Chr. Nør­ve vi­ser til at stor­par­ten av Mowi sitt opp­dretts­an­legg ligg på Her­øy si side av kom­mu­ne­gren­sa, og at Sande kom­mu­ne heller ik­kje har gjort noko slags til­tak med in­fra­struk­tu­ren på land. 

Nyhende

Slik konkluderer ass. rådmann Andreas Chr. Nørve i eit høyringssvar på forslaget til endringar i fordelinga av hav- bruksfondet. Endringa gjeld anlegg som er lokalisert over grensa mellom to kommunar, slik som Mowi sitt anlegg ved Voldneset.