Rådmannen åtvarar politikarane før budsjettprosessen:

Stort etterslep i Herøy

Administrasjonen i Herøy kommune har utfordringar med å gjennomføre alle vedtekne prosjekt til planlagt tid. Spesielt utfordrande er det for anlegg- og driftsavdelinga som har hatt redusert bemanning i heile 2019.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD: Råd­man­nen åt­va­rar po­li­ti­ka­ra­ne mot å leg­gje flei­re pro­sjekt inn på 2020-bud­sjet­tet. Han gjer det klart at et­ter­sle­pet i Her­øy kom­mu­ne al­le­reie er stort, og Kop­per­stad mei­ner det vil vere uhel­dig om et­ter­sle­pet blir endå stør­re.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

– Situasjonen er den at vi har ein heil del investeringsprosjekt som vi har løyvd midlar til i tidlegare år, og i 2019, som vi ikkje klarer å kvittere ut i år.