Fagsamling for oppvekstsektoren i Herøy drøfta ny reform:

– Skal lære elevane å lære

Den nasjonale «Fagfornyinga» er sakte men sikkert på veg inn i den norske skulen, og allereie no er oppvekst-arbeidarane i Herøy i gang med å førebu seg på dei nye læreplanane. Men kva er eigentleg denne reforma?
Nyhende

Det er for tida ei stor nasjonal reform på gang i det norske skulestellet, ei reform som har fått namn Fagfornyinga. Kort forklart inneber denne reforma at både den norske utdanninga sitt innhald og organisering, og innretninga på utdanningsoppdraget, skal fornyast og forbetrast. I den fyrste fasen, som no er avslutta, er det på bakgrunn av tre innspelsrundar fastsett kjerneelement i fagopplæringa – det elevane må lære seg for å kunne meistre og ta i bruk fag, og det viktigaste faglege innhaldet elevane skal arbeide med i opplæringa.