Herøy kommune og rådmannen var meld til politiet, men:

Politiet har lagt vekk saka

Politiet har valt å leggje vekk saka mot Herøy kommune og rådmannen, då dei ikkje ser at det er rimeleg grunn til å undersøke om det har skjedd straffbare forhold.

OLA­US-JON KOP­PER­STAD: Po­li­t­iet ser ik­kje at det er ri­me­le­ge grun­nar for å un­der­sø­ke om det har skjedd straff­ba­re for­hold i saka der Her­øy kom­mu­ne og råd­man­nen er meld. Heller ik­kje for­mann­ska­pet kan sjå at det er grunn­lag for på­stan­da­ne. ar­kiv­fo­to: sti­an lang­lo dri­ve­klepp 

Nyhende

For tre veker sidan gjekk Kjell Runde (Folkelista) hardt ut mot rådmann Olaus-Jon Kopperstad og toppleiinga i Herøy kommune. Mellom anna hevda Runde at rådmannen var ein sentral person i fleire titals graverande forhold.