Søkjer støtte til legerekruttering

Herøy kommune ber igjen om hjelp frå staten til å styrke legetenesta i kommunen.

VANSKAR: Herøy kommune har lenge hatt vanskar med å rekruttere og behalde fastlegar i kommunen. No blir det søkt om tilskot til tilsetting av minst to fastlegar i ledige heimlar.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Herøy kommune fekk i fjor 100.000 kroner frå Helsedirektoratet si tilskotsordning til rekruttering og stabilitet blant legar. Også tidlegare år har kommunen fått slik støtte, og pengane har vore til stor nytte for kommunen i ei vanskeleg tid med å rekruttere og behalde fastlegar.