Sande-økonomien i tråd med budsjettet så langt

Det økonomiske resultatet etter første kvartal er «på merket» i Sande kommune.

Trond Arne Ag­len: Råd­man­nen mei­ner det er fullt mog­leg å få til god øko­no­mi­sty­ring.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– Vi har ein inngangsfart i kommunen som er tilfredsstillande. Vi er «på merket», men i realiteten er vi litt bak. Ein ser mellom anna at ein del av tiltaka som har blitt føreslegne ikkje har blitt gjennomførte enno, sa rådmann Trond Arne Aglen.