Arbeidstilsynet med pålegg til Sande kommune

Arbeidstilsynet har kome med eit endeleg pålegg til tenesta for bu- og habilitering i Sande kommune.

Pålegg: Vald og trugslar skal kartleggast og vurderast. 

Nyhende

Eit tilsyn i februar i år avdekte manglar i høve til Arbeidsmiljølova § 18-6. Mellom anna er ikkje arbeidstakarane sin medverknad teken nok omsyn til. Fomelle fellesmøte med tillitsvalde, verneombod og einingsleiar er av ulike årsaker ikkje haldne.