Politikarar om dirigentstøtte-saka:

– Det var eit vanskeleg val

Formannskapsrepresentantane til Høgre, Frp, KrF og Folkelista angrar ikkje på avgjersla om å fjerne siste rest av subsidiar til vaksenkorps og kor i Herøy. Ap seier dei har vore imot det heile tida.

Her­øy Brass: Det­te vak­sen­korp­set nyt­tar seg ik­kje av di­ri­gent­ten­es­ter gjen­nom Her­øy kul­tur­sku­le, men har sjølv til­sett sin di­ri­gent, Ines Vat­ne. Med­lems­kon­tin­gen­ten er på 1500 kro­ner i året, får Vest­lands­nytt opp­lyst. Det be­lø­pet er be­ty­de­leg lå­ga­re enn det Her­øy Ja­nit­sjar og ein del kor i Her­øy snart må be­ta­le om dei skal hal­de fram sa­mar­bei­det med kul­tur­sku­len.   Foto: ARKIVFOTO

Nyhende

1. mars publiserte Vestlandsnytt eit oppslag der sentrale personar innan det lokale kulturlivet frykta for framtida for vaksne kor og korps i Herøy. Årsaka er at Herøy kommune fjernar siste rest av støtte til kjøp av dirigenttenester. Dette kuttet vil spare kommunen for om lag 240.000 kroner i året. Fire kor og eit korps (Herøy Janitsjar), som til no har kjøpt dirigenttenester gjennom Herøy kulturskule, vert råka, og må frå hausten av betale heile løna til dirigenten (ein auke på om lag 40 prosent) sjølve. Då vert årskontigentane til medlemene i laga så store at folk kjem til å slutte. Det vert byrjinga på slutten for korpsa og kora, trur Vestlandsnytt sine kjelder.