"Ingen ønskjer at eigedomane skal stå slik i 20–30 år til"

Eigaren av mesteparten av Toftesundholmen vil selje arealet som fritidseigedom. Men først treng han arealbruksavklaringar frå kommunen.

Flø­da: Eit ar­kiv­bil­de frå nokre år til­ba­ke, der vi ser Toftesundholmen oppe til venst­re i bil­det. Ei­ga­ren av mes­te­par­ten av hol­men krev no av­kla­rin­gar frå kom­mu­nen om are­al­føre­må­la på tom­te­ne han eig.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit utspel eigar av fleire tidlegare næringstomter på Toftesundholmen på Sandsøya, Richard Strand, har retta til Sande kommune.