Russe­be­søk ved Myr­våg om­sorgs-sen­ter

- Sjølv om kanskje ungar er dei som er mest begeistra for russen, er det også hyggeleg å høyre historier frå då dei eldre var på vår alder.

Russe­be­søk på myr­våg om­sorgs­sen­ter 

New Articles

Fre­dag kl. 16:30 val­de vi å be­sø­ke om­sorgs­sen­te­ret i Myr­våg. Vi var der, del­te ut frukt og twist, sam­stun­des som vi song litt son­gar og snak­ka med pa­si­en­ta­ne.

Ein av grun­na­ne til at vi val­de å be­sø­ke om­sorgs­sen­te­ret var at vi sy­nest det er kjekt og kun­ne spreie gle­de blant dei eld­re også. Sjølv om kan­skje un­gar er dei som er mest be­geist­ra for rus­sen, er det også hyg­ge­leg å høy­re his­to­rier frå då dei eld­re var på vår al­der. Tida for­and­rar seg og det gjer også rus­se­fei­rin­ga! Vi ynskjer også å vise at rus­se­ti­da ik­kje berre hand­lar om fest, men at vi ynskjer å gle­de flest mog­leg, uansett al­der!

Vi ynskjer også å ret­te ei stor takk til Kiwi Myr­våg og Coop Marked Tjør­våg. Vi ynskjer å tak­ke beg­ge des­se bu­tik­ka­ne for frukt­kor­ge­ne som blei over­le­vert til av­de­lin­ga­ne ved om­sorgs­sen­te­ret. Det er hyg­ge­leg at dei er med på å støt­te slike til­tak og at dei er så po­si­ti­ve.

Sje­fa­ne ved Myr­våg Om­sorgs­sen­ter, Ane Nære og Gry Drag­sund Vike sei­er det­te om be­sø­ket:

«Vi vil tak­ke rus­sen for vel­dig kjekt be­søk. Helsing Myr­våg om­sorgs­sen­ter.»

sig­rid pedersen