Har Her­øy kont­roll­ut­val le­gi­ti­mi­tet?

Det ser ut at taktikken er «å stikke hovudet i sanden og vone det går over», skriv Kjell Runde.
New Articles

Når eg går inn på hei­me­sida til Her­øy kom­mu­ne, og klik­kar på po­li­tis­ke mø­ter og do­ku­ment, finn eg ik­kje noko om kont­roll­ut­va­let. Sjølv når eg søkjer i søke­fel­tet der. Men eg finn ei lenk­je til Vest Kont­roll, og der står Her­øy kont­roll­ut­val. Men kvi­for ik­kje på Her­øy kom­mu­ne si hei­me­side?

Men det­te er kan­skje noko ein kan leve med. Men langt meir al­vor­leg er det at kont­roll­ut­va­let ik­kje gjer job­ben sin slik at ein kan få til­lit til det ar­bei­det dei gjer. Er er ik­kje den einaste som sei­er det, dess­ver­re. Eg er tem­me­leg sik­ker på at det er flei­re enn eg i den­ne sal som har skran­tan­de til­lit til ar­bei­det kont­roll­ut­va­let har gjort. 

Kri­tik­ken av kont­roll­ut­va­let i lo­kal­avi­sa har vore knall­hard, utan at det vert gjort noko sær­leg med det. Det ser ut at tak­tik­ken er «å stik­ke ho­vu­det i san­den og vone det går over». Men det skal vere open­heit, også i kont­roll­ut­va­let. Korkje for­mann­skap el­ler kom­mu­ne­sty­ret har vor­te in­for­mer­te om per­son­sa­ke­ne.

I lo­kal­avi­sa kan vi lese at kont­roll­ut­va­let har vore over­fla­tis­ke i konk­re­te brot på lo­ver, av­ta­lar og på kom­mu­nen sine eig­ne etis­ke prin­sip­pa om «re­spekt, til­lit og sam­hand­ling». Ved­ta­ket er tuf­ta på ufull­sten­di­ge og til dels feil­ak­ti­ge opp­lys­nin­gar, skriv inn­sen­da­ren, som har gode be­vis i saka, og ved­ko­man­de har heller ik­kje vor­te føre­spurd om opp­lys­nin­ga­ne sine frå kont­roll­ut­va­let.


Bjørn Martin Aasen: Har ikkje fått tilbakemelding eller svar

Bjørn Martin Aasen sende 13. februar i år eit brev til kontrollutvalet i Herøy. Der tek han opp ei rekkje påståtte manglar ved kontrollutvalet si behandling av ei bestemt sak knytt til Herøy kommune si rolle som arbeidsgjevar. Sidan har han ikkje høyrt noko.

 

Ei sak har all­tid minst to si­der. Kont­roll­ut­va­let har i den­ne saka berre høyrt sida til for­val­tin­ga/råd­man­nen som kri­tik­ken er reist mot, ik­kje kva dei en­kelt råka per­so­na­ne har å seie. Kvi­for berre den eine par­ten? Kva til­lit kan inn­byg­ga­ra­ne då ha til kont­roll­ut­va­let? Ut­va­let er eit po­li­tisk or­gan som skal ivareta og verne inn­byg­ga­ra­ne og til­set­te, sjå til at for­val­tin­ga fylg­jer av­ta­lar, lo­ver og ved­tak.

Per­son­leg har eg fått opp­lys­nin­gar om il­lo­ja­le hand­lin­gar frå for­val­tin­ga i Her­øy som har gått ut­over per­so­nar. Eg trur nep­pe kont­roll­ut­va­let har hand­sa­ma des­se i saka over. Eg finn i alle fall ik­kje sa­ke­ne i mø­te­pro­to­kol­la­ne dei­ra. Per­so­na­ne det gjeld er red­de for at viss dei mel­der frå om sa­ke­ne, så vert det teke ille opp og dei vert ut­set­te for rep­re­sa­liar. Døma er flei­re frå uli­ke ar­beids­plas­sar og uli­ke sje­far. Det­te er ei opp­gå­ve for råd­man­nen å ta tak i. Er den han som står bak ei el­ler flei­re av sa­ke­ne, ja, så er det så al­vor­leg at ein set­te­råd­mann må sjå på saka. Vi skal ik­kje ha det slik i Her­øy kom­mu­ne!

I Kom­mu­nal rapport frå 28. mars i år skriv dag­leg leiar i Norges Kom­mu­ne­re­vi­sor­forbund at dei ynskjer syn­le­ge kont­roll­ut­val som tek ini­ti­a­tiv, og er spyd­spis­sar i den kom­mu­na­le ei­gen­kont­rol­len. De­mo­kra­ti ford­rar open­heit og at ein er til­gjen­ge­leg. Det skal vere mo­ge­leg for inn­byg­ga­ra­ne å ta kon­takt med po­li­ti­ka­ra­ne å få inn­syn i sa­ker fol­ke­val­de or­gan hand­sa­mar. Det same må gjel­de kont­roll­ut­va­let. Ein kan ik­kje gøy­me seg bort på hei­me­side­ne til Vest Kont­roll. Kont­roll­ut­va­let sjølve må krev­je at det vert pre­sen­tert på lik lin­je med andre kom­mu­na­le ut­val. Det gjeld også sa­ke­ne dei tek opp.

Vi­ser el­les til for­skrift om kont­roll­ut­val i kom­mu­nar og fyl­kes­kom­mu­nar i Lovdata, med vekt på § 4. Til­syn og kont­roll. Og § 5. Inn­hent­ning av opp­lys­nin­gar.

Kjell Runde

Fol­ke­lis­ta