Kontrollutvalet var på orienteringsbesøk:

Lang liste med feil, manglar og utfordringar ved Larsnes skule

Plassmangel. Stort etterslep på vedlikehaldet. Mange elevar treng "tidleg innsats". Det er nokre stikkord etter at kontrollutvalet var på orienteringsbesøk på Larsnes skule.

Larsnes skule: Her har det i fylgje ein rapport knappast vore gjort vedlikehald sidan skulen var ny for snart 25 år sidan.  Foto: Endre Vorren

New Articles

Larsnes skule har 86 elevar fordelt på 1. – 7. klasse. På skulen er det ti lærarar, tre fagarbeidarar, ein lærling og ein ufaglært i tillegg til rektor.