Gjennomsnittet av våre kommunar hadde i 2021 ei gjeld på 111,9 % av brutto inntekt, mens gjennomsnittleg gjeldsnivå i landet var på 93%.

Med ei så høg gjeld, må kommunane bruke meir av driftsmidlane til å betale rente. Dette er pengar som kan brukast til å drive viktige kommunale tenester. Å redusere gjeldsnivået er derfor det viktigaste tiltaket for kommunane våre no.

Netto driftsresultat Netto driftsresultat for alle kommunane landet er på 4,3 %. Gjennomsnittet for kommunane i Møre og Romsdal er berre på 1,8 %. Heile fem kommunar i fylket har eit negativt netto driftsresultat. Det betyr det at dei har større utgifter enn inntekter.

Pengar på bok På landsbasis hadde kommunane sparepengar som utgjorde 13,7 % av driftsinntektene i 2021. I Møre og Romsdal er talet noko mindre 8,9 %. Heldigvis betyr det at kommunane framleis har ein del pengar på bok, og derfor ikkje er heilt blakke.

Frykter fleire i ROBEK-registeret ROBEK er eit register som kommunar med dårleg økonomi vert registrert i. Som ROBEK-kommune får ein ikkje ta opp lån til nye investeringar utan at statsforvaltaren gir si godkjenning.

I Møre og Romsdal er det i dag to kommunar som er innført i ROBEK-registeret, og derfor har noko redusert økonomisk handlefridom. Eg fryktar vi vil sjå fleire kommunar innført i ROBEK i åra framover, om ikkje dei kommunane som ligg dårlegast an no tek nokre krevjande grep.

Ansvarlege budsjett: Til hausten skal kommunane igjen i gang med arbeidet med budsjett og økonomiplan. Ei langsiktig økonomiforvaltning må vere målet. Det kan bli tøffe prioriteringar i kommunestyra rundt om. Det forpliktar politikarane til å ha ei berekraftig økonomiforvaltning, samstundes som dei legg til rette for at innbyggarane skal få dei tenestene dei har krav på.

I dette ligg det eit tungt ansvar på kommunestyret uansett posisjon eller opposisjon. Eit godt klima mellom politikarane legg gode rammar for å lukkast i dette viktige arbeidet. Vi ser at dei kommunane som har etablert eit godt og tillitsfullt samspel mellom det politiske nivået og administ- rasjonen, lettare får gjennomført naudsynte prioriteringar.

Statsforvaltarens rolle: Statsforvaltaren held oversikt over den økonomiske situasjonen i kommunane på vegne av regjeringa. Vi utarbeider årleg ein rapport som viser ulike nøkkeltal der kommunane i Møre og Romsdal blir samanlikna med kommunane elles i landet. Oppdatert oversikt viser at våre kommunar i snitt har svakare driftsresultat, høgare gjeld og mindre sparepengar enn snittet nasjonalt.

Det er både mogleg og nødvendig å snu dette for å møte framtidas utfordringar og varsla renteauke.

Med ønskje om ein god sommar og ansvarleg haust.

Else May Norderhus, statsforvaltar i Møre og Romsdal