Sjokk og vantru var den første reaksjonen min då eg fekk fortalt at det var forslag om å legge ned Åram som stoppestad på vår kjære rute 01. Som hakallestranding har eg heilt sidan eg var liten vore van med å nytte ferja frå Åram. Koparnes-Årvik har alltid vore ein omveg for meg, og i periodar med pendling som skuleelev og seinare arbeidstakar både i Herøy og i Ulstein, har ferja over til Larsnes vore ein viktig og naturleg del av reisevegen. Eg er heldig som i dag har ein jobb der eg slepp å møte på kontoret mitt i Ulsteinvik kvar dag, men eg veit at det er mange som vil slite dersom dei får forlenga skule- eller arbeidsvegen sin med 45 minutt kvar dag. Dette er ikkje akkurat med å skape bulyst i ein region som allereie er sterkt prega av fråflytting.

Men det er mange andre enn pendlarane mellom Åram og Larsnes som vert råka dersom forslaget vert vedteke. Det vil gjere det heilt håplaust å pendle frå øyene over til Vanylven og vidare sørover. For lokale bedrifter som leverer varer og tenester til og frå øyene vil det vere ei katastrofe. Ein annan ting er beredskapen innan brann og redning. Åram er eit viktig knutepunkt når det gjeld kommunikasjon til Voksa/Sandsøy/Kvamsøy og for utrykningskøyretøy er det kritisk. Så seint som i februar i år var det brann i Brimer sitt produksjonslokale på Kvamsøya. Takka vere god og rask samhandling mellom Sande og Vanylven fekk dei raskt kontroll med situasjonen. Kor lett vil det vere å få til samhandling dersom ein kuttar ferdselsåra mellom Åram og øyene?

Å legge ned Åram som ferjeanløp er galskap. Det er distriktsfientleg og vil vere hemmande på næringsutvikling i regionen. Eg håper at fylket så raskt som mogleg kan innsjå dette, og at dei snur i denne saka, så vi slepp å bruke meir energi på å kjempe mot dette. På eit samband der det er aukande trafikk og sprengt kapasitet på fleire avgangar, treng vi større kapasitet og hyppigare avgangar. Det hjelper lite å ruste opp ferjeleiene til å ta ei større ferje, dersom denne ikkje stoppar der det er behov. Utfordringane kan løysast enklare og rimelegare med å setje inn ei ekstraferje slik som vi hadde i sommar. Pengane som blir til overs kan puttast inn i fastlandssambandet. Inntil det er på plass må ferjesambandet i rute 01 styrkast, ikkje lemlestast.