Skrive av Håkon Vestnes

Sande kommunestyre gjorde nettopp vedtak om fordeling av asfaltkroner for 2022. Det er rekordstor pott til fordeling, og mange vegar skal få ei sårt tiltrengd oppgradering. Eg er ueinig i prioriteringane som er gjort, og er skuffa over saksutgreiinga og dei politiske diskusjonane.

16. juli 2021 sende eg fyrste melding til Sande kommune med oppmoding om strakstiltak på grusvegen mellom Torset og Skrede; og at det er på overtid å legge asfalt på strekninga. Melde også at det er svært prekært å gjennomføre kantslått, før krattet vert for stort. På det tidspunktet talde eg 700 hòler, og på mange måtar ein ufarbar veg. Eg fekk aldri noko svar. Sende påminning 2. august, fekk heller ikkje svar den gongen. Men; det vart utført bøting av hòlene. Sidan den gongen har eg forsøkt endå ein gong med melding om standen.

1. mars såg eg at sakspapira til NTM-utvalet var lagt fram, og der kunne eg gladeleg sjå at vegen på Skredestranda var teken med. På det tidspunktet var det ikkje lagt ved kart over kva som skulle asfalterast, i alle fall fann ikkje eg dei. Eg spurde difor om kart, og sa at det var gledeleg at strekninga var med. Eg forstod av talet på meter at det ikkje var heile vegen, men eg rekna med at det vart lagt inn til den nye parkeringsplassen aust i Oksavika då dette vil skåne vegen for store delar av trafikken. Her fekk eg heller ikkje noko svar, men eg registrerte seinare at karta hadde vorte lagt ut. Då såg eg at vegen stoppa før den faste busetnaden.

Vegen til Skrede har den seinare tid vorte ein svært populær turveg. Sande kommune etablerte ein parkeringsplass aust for Oksavika, meint for turgåarar. Denne har vorte svært populær. Ein kan gå flate vegen til Skrede, eller ein kan gå skogsvegen til fjells. I fjellsida ovanfor kan ein også vitje rekonstruksjonen av Radiostasjonen «Frey». Ulempa med denne trafikken er at ein svært dårleg grusveg vert endå dårlegare. I tillegg medfører trafikken til tider store støvplager for dei som bur langs vegen.

I saksutgreiinga til denne saka står det:

« … Ei oppgradering av kommunale vegar til nytt asfaltdekke er ei god investering då dette medfører reduserte driftskostnader for desse vegane … … Det er lagt vekt på å prioritere grusvegar samt der ein har fast busetnad …»

Prioriteringane som er gjort i saka samsvarar ikkje med dette. Om lag 40 % av asfalteringskostnaden vert nytta til å legge ny asfalt på eksisterande asfalt. På den omtala vegen på Skredestranda vel kommunen å stoppe asfalteringa rett før den faste busetnaden, og legg i staden 600 m asfalt der det ikkje er busetnad.

I formannskapet var det frå politisk hald lufta ein idé om å starte asfalteringa frå den nye parkeringsplassen aust for busetnaden i Oksavika, og legge vestover mot Torset. Då ville det stå igjen eit lite stykkje grusveg mellom Oksavik og Torset, der det i dag ikkje er nokon fast busetnad. Eg var ikkje sjølv på det aktuelle formannskapet, men fekk referert at administrasjonen ikkje såg på dette som eit alternativ då det hadde kome tilbod frå dei som bur i Oksavika om å betale privat for legging av asfalt på delar av denne strekninga, og at kommunen dermed kunne spare nokre kroner.

I kommunestyret vart det sett fram eit forslag om å utvide asfalteringspakken for 2022, der eitt av tiltaka var å legge asfalt inn til den nye parkeringsplassen. Dette vart ikkje vedteke. Etter referatet i Vestlandsnytt var eitt av argumenta at det var uheldig å kome med nye moment så seint i saka. Personleg meiner eg saksutgreiinga er tynn og ikkje gir eit godt grunnlag til politikarane for prioritering. Ikkje ein einaste stad er det omtala at vegstandarden mellom Torset og Skrede er så dårleg som han er. Det er heller ikkje klart synleggjort at ein meir eller mindre bevisst stoppar legginga rett før den faste busetnaden. Eg spør meg då: Sat det verkeleg eit fleirtal i kommunestyre og var klar over kva dei gjorde? At dei legg opp til ein strategi der ein utnyttar at private har så lyst til å verte kvitt mangeårige støvplager at dei legg fleire titusen på bordet og overtek ei offentleg oppgåve?

29. mars sende eg spørsmål om eg kan klage på vedtaket sidan eg gjentekne gongar har sendt inn oppmoding, men aldri fått svar. Denne gongen fekk eg svar; tilbakemeldinga frå kommunen er at vedtaket ikkje kan klagast på; og at eg ikkje er part i saka. Dei beklagar også at eg ikkje har fått svar på dei tidlegare meldingane.

Så kjære politikarar i Sande; eg registrerer at den beste kanalen inn til dykk er gjennom lokalavisa Vestlandsnytt. Eg oppmodar hermed om å tenkje seg om ein gong til, og å gjere om på vedtaket om asfaltprioritering. Som eit minimum bør ein flytte strekninga austover til den nye parkeringsplassen, slik at ein dekkjer den faste busetnaden. Det beste ville sjølvsagt vere å legge om lag 200 000 kr på bordet og utvide strekket dei 300 m som manglar til parkeringsplassen. Eit vedtak er gyldig heilt til det vert gjort om, og det er inga skam å snu.

Til slutt kan eg også føye til at den etterspurde kantslåtten i fjor, ikkje vart gjennomført; og at krattet har vakse endå meir. I tillegg har det ikkje vore gjennomført hòlebøtarturar sidan januar så langt eg har registrert. Talet på hòl er eksponentielt stigande, og behovet er igjen prekært. Så fint om dette kan setjast på prioriteringslista for vedlikehald!

Det er også viktig å vere klar over at vegen går heilt til Skrede, det står igjen om lag 2 km med grusveg som absolutt bør få fast dekke snarast råd!