Det har alltid vært to veldrevne legesenter i Herøy

Desverre så har det ved avgang av de tidligere faste legene, ikke latt seg gjøre å erstatte dem på Eggesbønes.

Fritt ord:   Foto: Bjørnar T. Sævik

Fritt Ord

Miljøet sliter antagelig nå med en kulturforskjell, da stadig bytte av vikarleger er et problem både for pasientene og for arbeidsmiljøet ved senteret. Det blir svært vanskelig å rette dette opp på kort sikt.

Der er en betydelig mangel på leger som velger almenlegeyrket. De aller fleste nyutdannede leger ønsker å arbeide innen andrelinjetjenesten, altså i et bedre organisert og mindre vaktbelastende miljø. Fritid og forrutsigbarhet er sosiale goder som også legefamilier setter svært høyt.


Legesenterdebatt i formannskapet:

– Vi må ikkje vere redde for å tenke eitt legesenter og diskutere det

Ei arbeidsgruppe kom før fjorårets budsjettvedtak med klare økonomiske anbefalingar om samlokalisering av legetenestene i Herøy. Men dette kunne ikkje kommunedirektøren finne noko klar bestilling på ut av budsjettet.


Dette er ikke noe særnorskt problem. Både Danmark og Sverige har identiske forhold. Mangelen på leger er faktisk så stor at store kommuner står helt uten leger i dag.

I denne situasjonen er det interessant å se på årsaker til at Myrvåg rekrutterer så bra som de gjør.

Hvor rekrutteres legene i fra? De legene som er der i dag kommer fra Hareid, Ulstein og Herøy. Tidligere var der leger fra Volda og Ørsta i tillegg.

Det er med andre ord leger bosatt i våre nabokommuner som søker seg til Myrvåg. Når vi vet at tid er viktig, så er nok en time ekstra kjøretid til og fra Eggesbønes også av betydning.


Utval ber om kriseplan for legetenesta

Samarbeidsutvalet for legetenesta vil ha ein plan for korleis Herøy sine store utfordringar med legerekruttering kan løysast.


Det er også alminnelig kjent i fagmiljøet at der er trivelige arbeidsforhold i Myrvåg. Samlokaliseringen med fysioterapeuter som bidrar både faglig og sosialt er svært vellykket. Personalet er godt oppdatert og har vært en kontinuitet i flere 10-år.

Der er nesten ikke fravær, og det er jo et sterkt signal på trivsel, og et godt arbeidsmiljø. Lokalitetene er hele tiden evaluert og tilpasset driften. Fastlistene er fulltegnet for alle legene. Der er svært få pasienter som velger seg bort.


– Heilt nødvendig flytting frå Myrvåg til Fosnavåg

Flyttinga av 175 listepasientar frå Myrvåg legekontor til Herøy legekontor er klaga inn for Fylkesmannen.


Desverre oppstod det en administrativ feil i høst. En av legene var sliten og hadde en for stor liste. Da den ble kortet ned, ble dette utført på en etter min mening, feil administrativ måte.

Alle de som ble tatt bort burde ha fått plass på liste no. 4, som i dag har vikarlege, men som vil få fastlege. Der var rikelig med plass på denne listen. I en overgangsfase ville nok øvrige leger ha bidratt for å betjene denne listen.

Jeg kan ikke løse problemet for Herøy kommune, men jeg kan velment tilby et forslag til en åpning til en løsning. Den 4. listen i Myrvåg bør åpnes til ca. 800-900 fastlegepasienter. Det lar seg gjøre å overføre den hjemmelen på Eggesbønes som har minst listepasienter til Myrvåg. Det er der i dag lokaliteter til. Personalfaktoren må da økes tilsvarende.

Ettersom helsesstasjonen ble flyttet over til Eggesbønes, så er der frigjort to legekontorer. Ett benyttes av turnuskandidat i dag.

Man oppnår flere resultater av dette. Der et åpnet for et tilbud for dem som i dag ønsker å bytte fastlege, og det kan demme opp for en pasientflukt ut av kommunen.

I tillegg så blir forholdet mellom faste leger og vikarer på Eggesbønes gunstigere.

Og så er det igjen å minne om at legemarkedet er skjørt i dag. Vil man endre på noe, så må det være et samarbeid mellom Herøy kommune og de faste legene i Myrvåg. Det er også slik at utleier av bygget i Myrvåg er et privat A/S som det også må forhandles med.

Senteret ble opprettet i sin tid som et privat foretak, men med god støtte fra Herøy kommune. Plasseringen lå inne i reguleringsplanen til Herøy kommune.

Senteret trenger flere parkeringsplasser, og har søkt om å få tilført areale på oppsiden av vegen bak bygget. Det er også viktig med tanke på fremtidig utvidelse.

Men dette har Herøy kommune ennå ikke saksbehandlet. Det er svært lenge siden søknaden ble avsendt. Jeg ber da rådmann Aglen om å gripe fatt i dette, slik at det ikke skal stå på fasilitetene, om Herøy kommune ønsker å overføre en stillingshjemmel til Myrvåg.