Leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne:

"Innspel til framtidige budsjett"

Ei­lin Rein­aas: Leiar for rådet for men­nes­ke med ned­sett funk­sjons­ev­ne.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Fritt Ord

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne har gitt uttale til ein del saker som følgjer av langtidsbudsjettet. Vi håper kommunen vil ta innspela våre med seg videre for perioden 2022-2024:

Omheimling av sjukeheim til bukollektiv og storkjøkken på institusjonane: Rådet meiner det har vore svært mangelfull brukarmedvirknad i sak om omheimling av sjukeheim til bukollektiv ved Raud og Grøn avdeling (frå 2022-2024). Rådet ber om at dette vert vurdert på nytt, etter at det er oppnemnt brukarutval på tenestenivå som kan delta saman med aktuelle organisasjonar i planarbeidet for korleis eldreomsorga i Herøy skal vere i framtida. Vi ber om at kjøkkenstrukturen på sjukeheimane, som det ligg forslag om i 2023, også vert vurdert då.

Støttekontakt:

Rådet legg merke til at det ifølgje Helsedirektoratet sine tal berre er 52,61 % av dei funksjonshemma som synest at dei får dekka behovet for bistand til å delta på fritidsaktivitetar. Rådet ber kommunen om å sikre at dei som treng bistand til å delta i fritidsaktivitetar, får det i samsvar med reglane.

Auka avlastning barn:

Rådet støttar at det leggast inn meir pengar til avlastning for barn.

Kutt - Samlokalisering og velferdsteknologi:

Rådet ber om at det vert oppnemnt brukarrepresentantar til arbeidet med å utgreie/førebu samlokalisering av tenestene til dei som bur i omsorgs-

bustadar med heildøgns bemanning, jf. kravet til medverknad. Vi minner også om kravet til brukarmedvirknad i tenestene til dei som bur der. Menneske med nedsett funksjonsevne har rett til å velje sjølv kvar dei vil bu. Om kommunen sine butilbod vert for dårlege, kan ein risikere at fleire vel å busette seg i eigen bustad, noko som utløyser ei plikt for kommunen til å yte bistand individuelt i staden.

Husbankmidler:

Rådet er uroa over sakshandsaminga av Husbanksøknader i kommunen. Vi ber om at det vert fortgang i å handsame sakene. Rådet ber kommunen om å sette av nok midler gjennom Husbanken til å gi tilskot til utgreing og prosjektering, samt til tilpassing av bustad, for å sikre at innbyggjarane kan bu heime og vere sjølvstendige så lenge som mogleg. Særleg viktig sidan det ikkje er mange universelt utforma lettstelte leilegheiter sentralt i kommunen på den private marknaden.