NAV møre og romsdal

Bekymringsmelding fra brukerutvalget

Leserinnlegg:
Fritt Ord

Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal består av LO, Fellesorganisasjonen, Pensjonistforbundet, Norges Handicapforbund, og Ungdommens Brukerråd i NAV Møre og Romsdal.

Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå. Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

Vi ønsker å sette søkelys på tilgang til tjenester for innbyggerne i fylket og spesielt der NAV samarbeider med kommunene.

Kommunenes ansvar

Kommunene sitt samarbeid med NAV er blant annet viktig for:

• å gi personer utenfor arbeidslivet tilbud om jobb eller læreplass

• å gi gode habilitering- og rehabiliteringstjenester for barn, unge og voksne

Brukerutvalget får flere tilbakemeldinger der kommunene i sine budsjettprosesser ønsker å kutte i de ressursene som også samarbeider med NAV. Dette ser ut til å skyldes økonomiske belastninger og ekstrakostnader som Covid-19 har påført kommunene.

Kommunene har primæransvar for sine innbyggere og dette betyr at kommunene både skal avdekke, avklare, komme med kompenserende tiltak og følge opp i alle livets faser.

For barn med ulike utfordringer er dette viktig ut fra behovet for læring og kompetanse med tanke på senere skolegang og deltakelse i ordinært arbeidsliv. For andre med ulike helsemessige utfordringer kan dette ha stor betydning for mulighetene til å bli værende i arbeidslivet. Det er videre tydelig uttalt politikk at gamle eller alvorlig syke lengst mulig skal bo hjemme.

Stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) Leve hele livet beskriver dette i sin helhet.

Kutt i ressursene

Sosiale tjenester er lagt til NAV-kontorene og ved nedskjæringer vil disse påvirke tjenestetilbudet til de som søker økonomisk sosialhjelp. Dette gjelder sårbare grupper. Vi frykter en økning i denne gruppen som et resultat av Corona-situasjonen og at mange flere står uten inntektsgivende arbeid i lengre tid.

Brukerutvalget erkjenner at kommunene både må prioritere og gjennomføre omstillinger. Vi mener uansett at dette kan bli en kortsiktig økonomisk gevinst for kommunene i forhold til innbyggernes behov.

Brukerutvalget er betenkt over utviklingen og stiller spørsmål ved om tjenesteperspektivet blir godt nok ivaretatt?

Utfordringer med å levere lovpålagte tjenester?

Utvalget er også bekymret for de leveranseproblemene som koronasituasjonen har skapt. Viktig at man greier å holde de samme ressursene både på fylkes- og kommunalt nivå. Tilliten i befolkningen bygger på at offentlige tjenester holder de samme nivå som før krisen inntraff. Dette er basert på utfordringer utvalget ser fra siste Brukerundersøkelse for NAV sine tjenester.

Bengt G. Eriksson

Leder Brukerutvalget i NAV Møre og Romsdal