Sameiet Juliabuda:

Skuffende av Sande kommune

Juliabuda før 

Fritt Ord

Det var en gang ei rød, gammel sjøbud som sto og skinte praktfullt og innbydende ved sjøen i Haugsbygda.

På Juliabuda ble det salta tønnevis av sild på midten av 1800-tallet, den ble så tak over hodet for blant annet bygdas tønnefabrikk, korkfabrikk, skomakerkurs og konfeksjonsfabrikk. Du som leser dette har høyst sannsynlig forfedre som har hentet brev fra kjente og kjære der, kjøpt dagligvarer og tekstiler i butikken som var i drift mellom 1870 og 1934 , blitt over seg av begeistring av et omreisende sirkus med løver, aper og slanger på 1920-tallet, danset seg svett på bygdedans som ble holdt hver helg og som har hatt mange andre begivenhetsrike opplevelser mellom veggene.

Sameiet Juliabuda ønsker å uttrykke vår skuffelse over Sande kommunes behandling av byggesak 12/114. Hverken fylkets saksbehandler eller Sameiet har fått gehør i våre protester og forslag angående nærhet og byggestil.

Det vi reagerer sterkest på er hvor tett inntil Juliabuda det har blitt bygd. Dette går ikke på at vi ikke vil ha naboer, for det har vi venta på. Men vi kunne ikke i vår villeste fantasi se for oss at kommunen faktisk skulle godkjenne at et nytt, moderne bygg skulle ligge så kloss inntil veggen og til sjenanse for den verneverdige buda.

Juliabuda no 

Juliabuda har stått sentralt i Haugsbygdas historie og vært et av få kulturminner å være stolte av. Den er oppført i Sande kommunes Kulturminneplan, som en skulle tro legger føringer for å bevare bygdehistorien vår på en god måte. Det vi nå ser er en total mangel av respekt for historien, der utbygger får det som en ønsker. Hva skal en med kulturminneplaner når kulturminnene blir skadeskutt?

På tross av at klagen er videresendt til Fylkesmannen, har byggearbeidet fortsatt, uten at vi har blitt informert om saksgangen. Etter vår mening burde kommunen stanset byggearbeidet i påvente av uttalelsen som vil komme. Flere kommuner har oppnevnt estetikkutvalg for å sikre god byggeskikk bl. a. Dette kunne kanskje ha vært noe for Sande Kommune.

Saken kommer opp hos Fylkesmannen i uke 51 - da har vel utbygger snart flyttet inn. Det er synd å måtte si at å holde ved like et ærverdig bygg og samtidig fronte turisme ikke verdsettes i «kulturkommunen» Sande. Hva kommer kommunen til å godkjenne neste gang? Oppføring av ei høyblokk 1 meter unna Gursken kirke?

Den røde, gamle sjøbuda har blitt utsatt for et estetisk overgrep og har dessverre tapt mye av sin identitet og egenart! Kan noe gjøres i denne saken?

Sameiet Juliabuda

Julie Hummelsund Fjeldheim, Vibeke Saure Lokøy, Tor Eirik Saure, Asmund Saure Hagen, Mathilde Hauge Saure


Kommentar frå teknisk

Bygningane ligg i eit område som er regulert til føremålet «rorbuder/sjøbuder». Byggehøgdene i området følgjer plan- og bygningslova.

Naboeigedomen til Juliabuda må også kunne byggast ut. Sande kommune har vurdert både utsjånad og plassering av tiltak i nærleiken av Juliabuda.

I statleg lovverk er det sett krav til å ta omsyn til flaum, havstiging og bølgjer. Sande kommune har ved fleire høve sett at ein etter nye krav kan få uheldige utslag med differensierte høgder mellom eldre og nye bygningar. Vi må innsjå og akseptere at regelendring for havnivåstigning frå tid til anna vil synast i terrenget.

Sande kommune har og vurdert tilhøve der eldre og nye bygg vert ståande i nærleiken av kvarandre.

Sande kommune nyttar råd frå Fylkeskonservator når samanstilling mellom gamle og nye bygg vert tema og dei råda går ofte ut på at det er uheldig at ein forsøker å lage kopiar av gamle bygg.

Nye bygg bør spegle den tida det er bygd i. Slik vil ein og få betre fram den kvalitet som ligg i utsjånad og form i dei eldre bygga.

I tidlegare tider var det vanleg med tett avstand mellom bygg. Tronge smug og smale passasjer i eldre busetnadar kjenner vi til.

Det er nyare tider sine krav til brannsikkerheit som har ført med seg større avstandar mellom bygningar. I dette spesielle tilfellet er brannsikkerheit ivareteke fullt ut i det nye bygget.

Det nye bygget ved sida av Juliabuda har fått ein moderne utsjånad og vi meiner det bidreg til å få fram dei kvalitetar som ligg i den gamle ærverdige sjøbuda.

Med helsing

Kjell Martin Vikene

teknisk sjef