Frarår massetransport på Teigevegen

Fritt ord:   Foto: Bjørnar T. Sævik

Fritt Ord

Beboere/Grunneiere/Naboer langs Teigevegen stiller seg svært negative! til at en eventuell massetransport skal foregå over Teigevegen til fordel for en ny anleggsvei/Tilføringsveg langs teigenesvegen, dimensjonert til massetransport.

Teigevegen er særdeles smal, uoversiktlig, og generelt trafikkfarlig slik den fremstår i dag med 50 sone og uten fartsreduserende hinder. Det bor flere barnefamilier langs veien, der barn leker tett inntil veibanen. Skolebarn trafikkerer langs veien til og fra skolen, halvveis gående i grøfta. Møteplasser for kjøretøy finnes nesten ikke, noe som resulterer at bilister må utfor veibanen og inn i hagene til de nærliggende husene langs veien.

Skal man i tillegg tillate å frakte masse med storbiler i forbindelse med bygging av ny Nerlandsøybru over Teigevegen vil det være til stor fare og risiko for alle myke trafikanter som ferdes langs veien og til stor ulempe for naboer som mer eller mindre har veien rett utenfor inngangsdøra. Trafikale problemer vil garantert oppstå, med økt storbiltrafikk.

Det svært uoversiktlige Kvalsund krysset, hvor barna i øyas nye byggefelt må igjennom, vil også bli ekstra belastet med gjennomgående tungbiltransport, i tillegg til den daglige trafikken som normalt trafikkerer i krysset.

Teigevegen er heller ikke dimensjonert for slik transport som det legges opp til. Ny anleggsvei må bygges for å skjerme anleggsvirksomheten på best mulig vis og for å skjerme beboerne og de som ferdes langs Teigevegen.

Beboere/Grunneiere/Naboer langs Teigevegen vil på det sterkeste fraråde Møre og Romsdal Fylke å vurdere å legge massetransporten over gamle og skjøre fylkesvei Teigevegen.

Grupperingen beboere/grunneiere/Naboer langs Teigevegen