Thorstein Jenssen:

"Industriutvikling på ville veier"

Lesarinnlegg av Thorstein Jenssen:

Innsendaren har lagt ved denne eigenproduserte illustrasjonen til lesarinnlegget. Illustrasjon: Thorstein Jenssen 

Fritt Ord

“Ingen eig utsikten” sier kommunaldirektøren. «Hallen kan også sjåast som ei forlenging av høgdedraget i søraust og dannar ei tydelegare avgrensing av landskapsrommet mot sentrum» sier utbygger. Det første er kanskje juridisk riktig, mens det andre i beste fall er villedende skjønnmaling. Prosessen rundt ny reguleringsplan for Larsnes Mek har vært dominert av ensidige analyser og udokumenterte påstander fremsatt av utbygger mens høringsuttalelser fra de som berøres negativt har blitt tilbakevist med kopier av utbyggers argumenter.

I 2018 søkte Larsnes Mek om å få utvide virksomheten på Larsnes med en tørrdokk og en utvidelse av kaiarealet. I seg selv store inngrep i et vakkert kystlandskap, men planene vakte ingen spesiell oppsikt lokalt. Kommunen var positiv og planen så ut til å gå igjennom uten store protester. Verftet argumenterte for sikrere og flere arbeidsplasser, noe som er viktig for en liten kommune med begrenset næringsgrunnlag. Da dette så ut til å gå på skinner fikk utbygger blod på tann og foreslo å bygge en 140 meter lang og 31 meter høy hall over tørrdokken. Hallen er foreslått plassert 250 meter fra Larsnes sentrum og vil være et massivt og irreversibelt inngrep i kystnaturen. Argumentene er de samme. Sikrere og flere arbeidsplasser. Igjen biter kommunen på kroken. «Det er verftet som kjenner sine egne behov» sier kommunen. Mulig det, men her er det overhodet ingen dokumentasjon som tilsier at en hall vil skape flere og tryggere arbeidsplasser enn det første forslaget med tørrdokk uten hall.

Og det er her debatten sporer av. La oss anta at verftets egne analyser stemmer. Ny tørrdokk (uten hall) vil sikre arbeidsplasser og sikre lønnsom drift. Så legger vi til en hall. Argumentene er de samme. Skaper hallen i seg selv flere og sikrere arbeidsplasser? Hvor mange? Ingen vet. På dette grunnlaget skal kommunen fatte et vedtak som forvandler Landsbyen Larsnes til et industriområde og gjør deler av sentrum tilnærmet ubeboelig.

Valget bør være enkelt. Gi Larsnes Mek tillatelse til å bygge tørrdokk. Dette er positivt for selskapet og for samfunnet. Ulempene er relativt begrensede. Men stopp der. Hallen har ekstremt store ulemper og svært få dokumenterte fordeler. Å fatte et slikt vedtak på et så tynt grunnlag er et overgrep mot lokalsamfunnet.