Til kommunalsjef oppvekst

Illustrasjon: Fritt ord  Foto: Bjørnar T. Sævik

Fritt Ord

I desember trykket Vestlandsnytt en artikkel fra VG, https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/wPkg94/alarmerende-mange-foeler-de-er-foedt-i-feil-kropp?fbclid=IwAR0h8SeuGYfYs8S1zOw9pdBvDo0sbpnOsCRgKn25e7zm60kuzEbzAcgQd8c

om den urovekkende veksten i antall barn og unge som plutselig eller over tid føler at de er «født i feil kropp». Stadig flere artikler på samme tematikk, og med samme kritiske vinkling, publiseres for tiden i de fleste store avisene i Norge. Leger, psykiatere, psykologer, pedagoger og journalister, setter den alvorlige økningen hos unge som tror deres problemer kan løses med en kjønnsoperasjon, i sammenheng bla med virksomheten til Foreningen Fri. Den radikale kjønnsideologien som ligger til grunn for deres kurs «Rosa Kompetanse» er med på å skape skadelig usikkerhet rundt egen identitet hos barn og unge i barnehage og skole, og for flere i møte med helsestasjoner. Hvordan kan det ha seg?

Pedagoger og helsepersonell blir tilbudt gratis kurs av Foreningen Fri, der de blir oppfordret til å følge Fri sine undervisningsopplegg og slik bringe videre en radikal kjønnsideologi i skole og barnehage. De som deltar på kursene, blir oppmuntret til aktivt å bruke regnbueflaggene og de nye flaggene for transbevegelsen, på sine arbeidsplasser og ellers.

Nå er jeg gjort kjent med at både pedagoger og helsepersonell også i Herøy har deltatt på kurset «Rosa Kompetanse» og enkelte bruker bevisst de aktuelle flaggene på arbeidsplassen sin, for å fronte en ideologi som har svært alvorlige og problematiske sider ved seg.


Angående selve ideologien:

Den radikale kjønnsideologien som Foreninge Fri/Pride forfekter, handler om å oppheve biologiske fakta om kjønn. Følelser rundt kjønn derimot, er det som tilegnes avgjørende vekt. Voksne kurses i å hjelpe barn til å fristille seg fra biologiske fakta, for å utøve såkalt "normkritikk". Det hevdes at kjønn er et sosialt konstruert fenomen og det åpnes opp for et spekter av kjønn for barna, som får vite at de slett ikke trenger å være verken gutt eller jente. Voksne kurses i å oppmuntre barns "kjønnskreativitet". Å skifte kjønn blir presentert for barna som en mulighet også på NRK super, bla med å ta sprøyte, som en lettvint måte å få det bedre på. Dette vekker stor oppsikt, og kritikk fra fagfolk i alle type miljø. Helsesykepleiere og pedagoger får som oppgave på det aktuelle kurset, å oppdage barn som er usikre i sin identiet, for å "ta dem på alvor". Det kan innebære bekreftelse av tanken på å "være født i feil kropp" og etterhvert gi henvisning til kompetansesenteret på Rikshospitalet. Hvorfor kritiseres dette?

Det som gjør at leger, psykiatere, psykologer, pedagoger mfl nå over hele verden reagerer aktivt mot denne ideologien og undervisningen, er at resultatet av det som kan se velmenende og inkluderende ut, skaper skadelig usikkerhet rundt eget kjønn hos stadig flere barn og unge. I stedet for å se på naturlige årsaker til famling og usikkerhet i eget kjønn, skal tematikken få stort fokus og ønsket om å skifte kjønn skal normaliseres og til dels heies fram. En fremmed problemstilling pådyttes barn som ofte i utgangspunktet er friske og trygge. I andre tilfelle blir psykiske problem de unge måtte ha, fort knyttet til et mulig ubehag i eget kjønn, i stedet for å lytte til undersøkelser som viser at en høy prosent av unge med kjønnsdysfori har autisme eller andre diagnoser fra før. Men som jeg skriver om i et annet avsnitt, går kjønnsdysfori som over av seg selv etter puberteten, om det ikke gis unaturlig fokus. (Andre igjen får plutselig ideen om kjønnsskifte gjennom kontakt og info på nettet, fordi ideene smitter på lik linje med spiseforstyrrelser, selvskading, selvmord mm) Resultatet av Foreningen Fri sin ideologiske påvirkning (som en av flere årsaker) er at stadig flere går gjennom hormonbehandling som gir sterilitet og generell stor helserisiko. Kjønnsoperasjon som for mange er neste steget, er irreversibel og gjør dem til pasienter for livet. Psykiatere og leger våger nå å kalle fenomenet for vår tids største medisinske skandale.

Forslag som heldigvis falt i Stortinget i høst, var generelt å gi Foreningen Fri større økonomisk støtte, og handlingsrom. Ett av de konkrete forslagene gikk dessuten på at også helsesykepleiere i distriktene skal kunne gi kjønnshormoner til unge fra 16 år. Foreningen Fri er pådrivere til at forslagene vil reises på nytt. De ønsker også at ventetiden skal bli kortere og aldersgrensen bli lavere for kjønnsbekreftende behandling og har til dags dato ikke stilt kritiske spørsmål til utviklingen som stadig rammer særlig flere unge jenter. Foreldrenettverk (er fortvilet over hvordan de som pårørende blir overkjørt av helsepersonell, og mange frykter en utvikling som i Finland og andre land, der det skjer at foreldre som ikke støtter de unges kjønnsvalg, blir fratatt omsorgen for barna sine. Den radikale kjønnsideologien er totalitær i sitt vesen og i enkelte land (som for eksempel i England, har enkelte mistet jobben sin for å ytre seg saklig kritisk til ideologien, i det offentlige rom.

Den urovekkende utviklingen av unge som vil "transes" settes altså i sammenheng blant annet med kurs som "Rosa Kompetanse". Derfor er det alvorlig at elever i Herøyskolen kan bli (eller allerede blir?) blir utsatt for denne ideologien som påvirker unge til å gjøre valg stadig flere nå står fram og angrer på. ( Jeg kan nevne at Pride/Foreningen Fri også arbeider aktivt for å legalisere kjøp og salg av sex i Norge, de ønsker alle seksuelle relasjoner velkommen, også polygami. For øvrig nyttig info om alvoret i den radikale kjønnsideologien, på det livssynsnøytrale nettstedet www.transinfo.no.

Også i Herøy, vil det altså være helsesykepleiere og pedagoger som ser som sin oppgave å oppdage barn som strever med sin identitet, for å gi dem hjelp. Men hva slags hjelp trenger barn i oppveksten der identitet formes påvirkes, når vi vet at 80-90% av unge med kjønnsdysfori faller til ro i sitt biologiske kjønn, etter puberteten? Det skjer av seg selv, evnt med terapi, om man feks kjenner til bestemte familiemønstre som har påvirket tilstanden. (I alvorlige tilfelle går det heldigvis an å henvise til kompetansen som finnes på Rikshospitalet. Men også der er de bekymret over «rekrutteringen»).

Familiære og psykologiske årsaker til kjønnsdysfori, ble tydelig belyst i dokumentaren på Nrk 2 sist uke.(Se link) Dette programmet støtter opp under kritikken som reises mot ideologien bak Foreningen Fri og Prideflagget. https://tv.nrk.no/program/KOID22000318?fbclid=IwAR1qmO3sm5P2IMADJ88VLRVW-kF0QDX7MYQdfQGaC4ReOE6jRnnXP1gAauk

Den Norske Legeforening har nylig gitt en uttalelse som bekrefter at de unge og voksne som går gjennom hormonbehandling og evnt kjønnsoperasjon, har en økt fare for selvmord og alvorlige psykiske diagnoser. Selv NRK har altså fått øynene opp for skadeomfanget av den radikale kjønnsideologien som våre egne helsesykepleiere/lærere er kurset i å presentere overfor små og store skolebarn i vår kommune. Disse vil gjerne inn i klassene og snakke om identitet og mangfold. Det er i seg selv gode og positivt ladede ord. Men på bakgrunn av at flere av dem er kurset gjennom Foreningen Fri, er jeg som lærer svært skeptisk til det. Har de som er kurset gjennom «Rosa Kompetanse» nok kritisk sans til å stille spørsmålstegn ved det politisk korrekte synet på kjønn og identitet? Forstår de hvilke alvorlige konsekvenser det kan få for stadig flere barn og unge, om tematikken får mye fokus

I stedet for at vi som voksne bidrar til usikkerhet og "kjønnskreativitet", er det ikke trygghet i eget kjønn barn og unge trenger i dag? Trenger ikke de unge å få vite at de er bra nok som gutt eller jente, med den måten de selv ønsker å uttrykke seg på gjennom klesstil og interesser? Trenger vi ikke i stedet å gjøre mangfoldet større innen hvert av de to kjønnene? Og bør vi ikke snakke mer om konformitetspresset som i vår tid er stort i forhold til hva som er «bra nok» for unge mht utseende og egenskaper? Skal ideologier som vil oppheve kjønn som biologisk fakta, ukritisk og i det stille få innpass i Herøyskolen?

Angående bruk av regnbueflagg og flagget til transideologien (se vedlegg).

Jeg finner det svært problematisk at ansatte i skole og helsevesen, skal fronte en så omstridt ideologi, med å bruke aktuelle flagg på arbeidsplassen sin.

Alle som arbeider i det offentlige, er vel pålagt varsomhet mht ideologisk påvirkning av barn og unge? Og vi jobber vel ikke ut fra teorier som overkjører biologiske fakta og annen vitenskapelig bevist kunnskap? Vi kan vel ikke bruke skolen som arena for omstridte ideologiske program fra en interessegruppe med politisk slagside?. Kan vi som skole gå god for budskapet som gis gjennom slike flagg på skolene våre? Er det dermed fritt fram for alle slags ideologiske symbol?

Jeg stiller følgende spørsmål til kommunalsjefen for oppvekst:

Kan det løftes opp på rektorplan, en begrunnelse for at Foreningen Fri sine kurs ikke er å anbefale?

Kan det utarbeides noen retningslinjer for hva vi som pedagoger og helsepersonell kan spre av markedsføringsmateriell i Herøyskolen?

Kan det utarbeides rutiner der foreldre i forkant av eventuelle skolebesøk av helsesykepleier, blir informert og gitt anledning til å være til stede?

Kan det kreves skriftlig informasjon med nøyaktig innhold i hva som formidles på temaet identitet og kjønn ved undervisning av helsesykepleier i Herøyskolen?

Kan det gjøres bedre kjent at foreldre har fritaksgrunn for skolebarn ved undervisning som strider imot deres overbevisning? (paragraf 2-3a fra Opplæringsloven.)


MVH

Rikke Grevstad Kopperstad

Pedagog