Lesarinnlegg:

"Landsby eller industriområde?"

Larsnes sentrum har gjennom historien blitt utsatt for en rekke mer eller mindre uheldige tiltak, skriv Inger-Anne Almestad og Thorstein Jenssen i dette lesarinnlegget.

Larsnes: Landsby eller industriområde?   Foto: Illustrasjon: Endre Vorren

Fritt Ord

Riving av den gamle bebyggelsen på Larsneset og regulering av sjønære tomter til industriområder er eksempler på dette. Sande kommune har lagt ut planforslag fra Larsnes Mek Verksted for utvidelse av verftet på Larsnes. Planen medfører en betydelig utvidelse av kaianlegget og bygging av en 30 meter høy hall i en lengde på 130 meter. Disse to tiltakene i sum vil isolere Larsnes sentrum fra sjøen og fjellene bak.

Verftet på Larsnes kontrolleres av Rofisk AS, et selskap eid av Odd Einar Sandøy. Lokale aksjonærer eier litt over 30 prosent av verftet. Verftet sysselsetter i overkant av 60 fast tilsette og et varierende antall midlertidig ansatte. Disse arbeidsplassene er viktige for kommunen. Kommunens oppgave er å finne en god balanse mellom utvikling av næringsvirksomhet og behovet for livskvalitet for de som bor her og de som driver annen næringsaktivitet på Larsnes.

Utviklingen av verft på Holmen startet for over 100 år siden. Virksomheten har etter hvert nådd et nivå som begynner å bli problematisk for de som bor og lever på Larsnes, både gjennom støy og lokal forurensning. Disse ulempene må veies opp mot fordelen av de arbeidsplassene virksomheten skaper. Når verftet nå ønsker å utvide virksomheten betydelig er det på tide å gjøre en vurdering av hva man ønsker med landsbyen Larsnes. Dette gjelder spesielt bygging av en 130 meter lang hall ytterst på holmen, som vil danne en nesten 4000 kvadratmeter mur mot fjorden. Uten en slik vurdering vil de virksomhetene som i dag opererer i strandsonen spise seg stadig større og Landsbyen Larsnes vil gradvis forvandles til et industriområde. En full utbygging på Holmen vil være et irreversibelt inngrep i et vakkert kystlandskap, og vil gjøre Larsnes til en lite attraktiv plass å leve og bo.

Nye generasjoner ser i økende grad verdien av uberørt og vill natur, og det blir stadig klarere at fortidens prioriteringer ikke nødvendigvis var de riktige. En ny turistnæring vokser fram langs hele kysten, basert på vakker og vill natur. Sande kommune har ambisjoner om å posisjonere seg for veksten i denne næringen i årene fremover. Da er det viktig å gjøre prioriteringer som i større grad tar hensyn til bevaring av kystlandskapet. En full utbygging av større kaianlegg og en 130 meter lang vegg mot fjorden er neppe forenelig med dette.

Vi vil oppfordre både utbygger og kommunen til å finne alternativer som i større grad ivaretar lokalmiljøet og Larsnes sentrum. Dette bør innebære en vurdering av alternative plasseringer av tørrdokk og hall. Dette er fullt mulig dersom det er vilje til det og andre interesser enn verftets egne tas med i betraktningen. Det er fullt mulig for eierne av verftet å utvikle virksomheten på en mer skånsom måte, men da må de av oss som ønsker å bevare et levende Larsnes ta til orde og si vår mening. Dette er ikke et valg for eller imot arbeidsplasser. Det er et valg mellom en rasering av Larsnes sentrum og en bærekraftig og balansert næringsutvikling.

Høringsfristen er fredag 10. januar. Vi oppfordrer alle til å si sin mening om planene og sørge for at Larsnes også i fremtiden blir et hyggelig sted å bo og leve.