Framleis «avstandstrening» og uvisse rundt seriestarten for handballherrane:

– Vanskeleg å trene handball utan kontakt

Bergsøy sin nye trenar Einar Jonsson har store ambisjonar før den komande handballsesongen. Men før han kan byrje å tenke på poeng må han få spelarane tilbake i normal trening.

LITE KON­TAKT: Hand­ball­spor­ten er kjent for man­ge fy­sis­ke du­el­lar mel­lom spe­la­ra­ne. I det sis­te har det der­imot vore for­bod mot kon­takt, og Eval­das Grieze (i sko­tet) og dei andre spe­la­ra­ne har måt­te hal­de ein me­ters av­stand. No hå­per tre­nar Ei­nar Jons­son at vi snart får sjå Grieze og dei andre BIL-spe­la­ra­ne til­ba­ke i normal ak­ti­vi­tet.   Foto: Arkiv/ Josefine Spiro

Sport

I utgangspunktet var det venta at 2. divisjonslaga i handball kunne starte med tilnærma normal trening i desse dagar, då 2. divisjon blir definert som topphandball av Norges handballforbund.