Terapeutisk hagebruk på Brekkegarden:

Terapiprosjekt for folk med angst- og depresjonslidingar

– Dess meir eg læ­rer, dess meir skep­tisk blir eg til sånn gam­mal­dags psy­ko­lo­gi der ein for ein kvar pris skal snak­ke folk fris­ke el­ler gi dei ei pil­le.

Star­tar pi­lot­pro­sjekt: Nina Eli­sa­beth Bøe og Ivar Ørstavik er to i det tverr­fag­le­ge tea­met på åtte som står bak pro­sjek­tet.  Foto: Josefine Spiro

Kultur